Kategoriarkiv: Entreprenörskap

Entreprenöriellt lärande, ja tack!

I sin senaste bok Hets skriver Sven-Eric Liedman sorgset om nutiden

Med dess snabbhet, dess besatthet av varor och konsumtion och dess moralbud bland vilka de viktigaste som riktas till de unga tycks vara: Bli entreprenör!

Idag omges vissa utbildningar av ett nästan mytiskt fokus på ”entreprenöriellt lärande” som tros vara lösningen på allt. I den mån detta lärande betyder att gymnasieelever skall tillverka billiga konsumtionsprylar i plast och kränga dem med förtjänst så delar jag verkligen Liedmans sorg. Min åsikt är dock att ordet entreprenör är grovt missförstått (eller åtminstone ”missanvänt”) idag.

För att förstå ett begrepp och dess betydelse behöver man också förstå dess historia och dess samtid, vilka fyller begreppet med dess innehåll. Wikipedia hjälper oss en bit på vägen:

En entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.

Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas.

Ordets ursprungliga betydelse härrör från medeltidens Frankrike och var en benämning på en befälhavare i armén.  Företagande och kapitalackumulation har kopplats till entreprenören långt senare. Idag är det dock just den kopplingen de flesta gör, och det borde vi sluta med.

Med en titt på Wikipediadefinitionerna ovan inser vi ganska snabbt att även Che Guevara och Gandhi var stora entreprenörer. Låt oss inte glömma det. Men begreppet entreprenör är så ägt av dess nuvarande betydelse att man tvingats lägga till ordet social framför entreprenör för att beskriva entreprenörer som inte nödvändigtvis är företagare eller profitjägare.

Jag tror att en del (särskilt folk som upplever sig ”vänster”) stirrar sig blinda på den hegemoniska betydelsen av begreppet entreprenör och därför blir automatiskt skeptiska när skolor eller politiker pratar om entreprenöriellt lärande.

Men istället borde vi lägga fokus på att ifrågasätta begreppet och vända det till vår fördel. Jag tror att det i det entreprenöriella lärandet finns frön till en helt annan kunskapssyn än vad t.ex. Jan Björklund har. Om vi kan göra oss en pedagogik som syftar till att få

någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas

så tror jag att vi är någonting mycket bra på spåret. Bättre än faktakontroller och tyst i klassen.

Lästips: Christer, Mats, Emelie, Sven-Eric Liedman, Metabolism

Från Björn – om skola och utbildning

Annonser

9 kommentarer

Under Entreprenörskap

Entreprenörskap i skolan – ett lyft

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.”

Man kan jobba med entreprenörskap i skolan på många sätt. Det kan handla om projekt i förskolan där barnen får spåna om ”Min önskedag” och att man sedan tillsammans hjälps åt att genomföra dagen, det kan handla om att man jobbar som inom koncepten Snilleblixtarna eller Finn Upp – där eleverna  får testa på att vara uppfinnare, hitta lösningar på vardagsproblem och sedan konstruera dessa, det kan handla om Ung Företagsamhet på Gymnasiet och mycket, mycket mer. Gemensamt för dessa koncept och sättet att arbeta är att man utgår från elevernas egna idéer och att eleverna tränas i kreativitet och problemlösningsförmåga.

Entreprenörskap lyfts nu fram i styrdokumenten för både grundskolan och gymnasieskolan. (En bra sammanfattning från Skolverket återfinns här).

I den nya skollagen kan vi t ex läsa att skolan ska: ”Främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. De nya läroplanerna och kursplanerna för grundskolan, Lgr11 betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap.
Gymnasiereformen, Gy11 lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan och skrivningar kring entreprenörskap finns i såväl examensmål som ämnesplaner. Dessutom kommer Entreprenörskap finnas som ett eget ämne på samtliga program.

Jag arbetar som gymnasielärare i ekonomiska ämnen och har arbetat med entreprenörskap, främst genom Ung Företagsamhet, sedan 1994. Att jag valt att jobba mycket med entreprenörskap bygger i stor utsträckning på att jag ser att det hjälper mig och eleverna att nå målen. Vi når dem på ett roligare, mer engagerat, mer interaktivt och mer kreativt sätt. Dessutom så utvecklar eleverna en mängd olika värdefulla kompetenser under resans gång. De lär sig samarbete, att ta ansvar och att söka, värdera och kritiskt granska information. De blir mer motiverade och de lär sig projektledning och vikten av att planera, att kommunicera, argumentera och att presentera. De utvecklar kreativitet och ledarskap, de stärker både sitt självförtroende och sin självkänsla, men framför allt så växer de som människor.

Flera av mina elever som haft svårt att nå vissa kursmål i de ekonomiska ämnena, har genom att driva egna UF-företag, nått dessa genom att praktiskt arbeta med momenten som ett led i arbetet med det egna företaget. Har man köpt, sålt, bokfört m.m. så blir t ex en balansräkning eller en påläggskalkyl mycket mer konkret och tydlig och man får en helt annan förståelse.

Att elevena utvecklar så många andra kompetenser under året med Ung Företagsamhet gynnar dem även i andra ämnen, t ex svenska. För bara några dagar sedan kom min kollega in till mig och berättade att han precis genomfört den muntliga delen i nationella provet i Svenska B, med eleverna. ”Vad de har utvecklats under det här året”, utbrast han. ”Det har verkligen skett en stor förändring!” Självklart blir detta ännu tydligare om vi samarbetar i arbetslagen kring olika entreprenöriella projekt och kan bidra med olika kompetenser i arbetet:

Jobbar du också med entreprenörskap i skolan eller i förskolan? Dela gärna med dig och skriv om ditt arbete och om vad det ger dig och eleverna på Skollyftets blogg.

/Helena

4 kommentarer

Under Entreprenörskap